Hotel Shhhuma

Izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta i projekta unutarnjeg uređenja. Vođenje projekta u fazi izrade projekata (koordinacija među projektantima svih struka)
Velika – Požega